Komunikaty

ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia p.n. rozbudowa i przebudowa Niżańskiego Centrum Kultury w Nisku, wraz ze zjazdem publicznym na ul. Kilińskiego, budową oświetlenia, parkingu sieci gazowej w Nisku rejon ul. Lasowiaków

 

Nisko, 24 lutego 2015r.

 

PPB.6733.1.3.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

       Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. 2013.267, z późn. zm. ), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 20.02.2015r. Gminy i Miasta Nisko, w imieniu której występuje Stanisława Szymonik Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy i Miasta Nisko zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku Niżańskiego Centrum Kultury w Nisku, budowie: zjazdu publicznego z ul. Kilińskiego, parkingu (ok. 26 miejsc postojowych), oświetlenia terenu inwestycji oraz budowie i przebudowie urządzeń budowlanych związanych z przedsięwzięciem na terenie działek o nr ew.: 2010, 2008 i części działki 20112/1 położonych w Nisku przy ul. Kościuszki i Kilińskiego

       Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2015 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 815
24 lutego 2015 11:29 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)