Komunikaty

Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na budowę odcinka sieci gazowej w Zarzeczu i Wólce Tanewskiej

Nisko, 27 stycznia 2015r.

 PPB.6733.1.48.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn.zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647, z późn.zm), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu ul. K.K. Baczyńskiego w imieniu, której działa pełnomocnik Pan Tomasz Zabawski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na działce nr ew. 3505/2 dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Krzeszowskiej w Zarzeczu, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 113 i 114 położonych w Wólce Tanewskiej Gmina Ulanów oraz na działkach o nr ew.: 3504/1, 3504/2 i 3505/2 położonych w Zarzeczu rejon ulicy Krzeszowskiej Gmina Nisko- niniejszym informuję, że planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez:

  • Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – postanowieniem z dnia 15.01.2015r. znak PZDW-RDW-VIIk-6201cp/1/15;

  • Marszałka Województwa Podkarpackiego - postanowieniem z dnia 14.01.2015r. znak INi.507.1.12.2015 oraz postanowienie z dnia 20.01.2015r. znak RR-XVIII.760.2.1.2015.KM.

Informuje się, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.01.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2015 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 805
27 stycznia 2015 11:45 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)