Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nisku ul. Sandomierska

Nisko, dnia 12.02.2015r.

 PPB.6733.1.23.2011

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.została wydana decyzja Nr 3/2015 znak sprawy PPB.6733.1.23.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej w miejscowości Nisko na działkach o nr ew.: 3045, 3044/1, 2804/1, 2804/8, 2804/9, 2804/15, 3126/9, 1683/2, 1684, 1665 przy ul. Sandomierskiej w Nisku”.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.02.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2015 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 846
17 lutego 2015 15:19 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lutego 2015 14:59 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2015 14:52 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)