Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowe odcinków sieci deszczowej w Nisku w ul. Gisgesa

Nisko, 22 stycznia 2015r.

PPB.6733.1.1.2015

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2013.267, późn.zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647, późn.zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 21.01.2015r. Gminy i Miasta Nisko, w imieniu której występuje P. Szymonik Stanisława zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinków sieci kanalizacji deszczowej przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 3671/7 i 3623/1 (część) położonych w Nisku w pasach drogowych dróg publicznych gminnych ul. Gisgesa i ul. Polnej.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.01.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2015 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 826
22 stycznia 2015 10:42 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2015 10:39 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)