Komunikaty

ogłoszenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawiewydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia p.n. budowa sieci ciepłowniczej w Nisku rejon ul. Sandomierskiej oraz zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

 

Nisko, 19 stycznia 2015r.

 

PPB.6733.1.23.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn.zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647, z późn.zm), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli ul. Handlowa 11 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej osiedlowej w miejscowości Nisko na działkach o nr ew.: 3045, 3044/1, 2804, 3126/9, 1683/2, 1684, 1665 przy ul. Sandomierskiej w Nisku – niniejszym informuję, że:

 

 1. postanowieniem dnia 19.01.2015r. zostało podjęte z urzędu postępowanie administracyjne z zawieszone postanowieniem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko znak PPB.6733.1.23.2011 dnia 04.06.2014r. - gdyż ustąpiły przyczyny jego zawieszenia,

 2. planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez:

  - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad-Oddział w Rzeszowie – postanowieniem z dnia 29.05.2014r. znak GDDKiA-O/RZ.Z-3-wf-436-427/2014;

  - Marszałka Województwa Podkarpackiego - postanowieniem z dnia 23.05.2014r. znak RR-XVIII.760.2.20.2014.KM;

  - Zarządcę dróg Gminnych – pismo z dnia 12.05.2014r. znak RG.7100.1.41.2014.DD;

  - ponadto Wojewoda Podkarpacki postanowieniem z dnia 21.05.2014r. znak I-IV.745.2.53.2014 – odmówił uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

 3. informuje się, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2015 09:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 795
19 stycznia 2015 09:48 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)