Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty zobacz archiwum »

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków pominiętych w poprzednich projektach budowlanych lub nowo wybudowanych, zlokalizowanych przy ul. Kolonia, Stara, Sosnowa, Bukowina, Konopnickiej, Leśna, Ogrodowa, Kościuszki”.

Nisko, dnia 16.01.2015 r.

OSK.6220.10.2014


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

 

Zgodnie z art. 10 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235)

zawiadamiam, że:

- w dniu 16.01.2015 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia na Inwestora – Miejski Zakład Komunalny w Nisku, 37 – 400 Nisko, w którego imieniu działa Pan Zbigniew Kuziora – obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków pominiętych w poprzednich projektach budowlanych lub nowo wybudowanych, zlokalizowanych przy ul. Kolonia, Stara, Sosnowa, Bukowina, Konopnickiej, Leśna, Ogrodowa, Kościuszki”.

- ww. postanowienie zostało umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

- w dniu 16.01.2015 r. zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Przedłożona dokumentacja, obejmująca m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 12) w dniach pracy Urzędu.

Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, na tablicy ogłoszeń ww. Urzędu oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2015 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 678
16 stycznia 2015 14:28 Władysław Pracoń - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl