Komunikaty

Ogłoszenie o wydaniu decyzji dla rozbudowy odcinka sieci gazowej w Nisku ul. Rzeszowska

Nisko, 12 stycznia 2015r.

 PPB.6733.1.47.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U. 2013.267, z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Tomasz Zabawski dnia 12.01.2015r.została wydana decyzja Nr 2/2015 znak sprawy PPB.6733.1.47.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 „rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na działce nr ew. 3991/23 dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Rzeszowskiej w Nisku, przewidzianej do realizacja po terenie działek o nr ew.: 4004/12, 3998/16, 3997/17, 3991/12, 3991/11, 3991/23 położonych w Nisku

 Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sukowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.01.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2015 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 986
12 stycznia 2015 12:22 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)