Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla rozbudowy sieci gazowej w Zarzeczu i Wólce Tanewskiej

Nisko, dn. 23.12.2014r.

PPB.6733.1.48.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 647, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp.z o.o.w Tarnowie w imieniu, której działa pełnomocnik P. Tomasz Zabawski zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia p. n.„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem” przewidzianej do realizacji na działkach położonych w:

- miejscowości Wólka Tanewska Gmina Ulanów na działkach o nr ew.: 113, 114

- miejscowości Zarzecze Gmina Nisko na działkach o nr ew.: 3504/1, 3504/2, 3505/2.

 Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie mogą zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.12.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2014 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1142
23 grudnia 2014 11:14 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)