Komunikaty

ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia p.n. rozbudowa sieci gazowej w Nisku rejon ul. Rzeszowskiej - Bocznej II

 

Nisko, 21 listopada 2014r.

PPB.6733.1.46 .2014

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

       Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 14.11.2014r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu, w imieniu której działa pełnomocnik Zabawski Tomasz zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na działce nr ew. 3928/5 w Nisku dla zasilania budynku jednorodzinnego usytuowanego na tej działce ( rejon ul. Rzeszowskiej Bocznej II w Nisku), przewidzianej do realizacji na terenie części działek o nr ew. 3928/1, 3927/1, 3926/1, 3921/1, 3920/1, 3920/2, 3921/4, 3926/4, 3926/5, 3927/5, 3928/5 położonych w Nisku.

      Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2014 10:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1145
21 listopada 2014 10:15 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)