Komunikaty

ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia p.n. rozbudowa sieci gazowej w Nisku rejon ul. Rzeszowskiej Bocznej II

Nisko, 21 listopada 2014r.

 

PPB.6733.1.40.2014

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

   Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U. 2013.267, z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu ul. K.K. Baczyńskiego 3 27-600 Sandomierz, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Tomasz Zabawski dnia 21.11.2014r.została wydana decyzja Nr 36/2014 znak sprawy PPB.6733.1.40.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do punktu gazowego na działce nr ew. 3930/2 dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Rzeszowskiej- Bocznej II w Nisku, przewidzianej do realizacja po terenie działek o nr ew.: 3975/2, 3974/6, 3971/12, 3970/1, 3967/1, 3966/1, 3964/3, 3963/5, 3959/5, 3958/9, 3957/1, 3948/21, 3947/1, 3946, 3940, 3937/2, 3937/1, 3930/1, 3930/2, 3929/2, 3929/1, 3919/2, 3916/1, 3916/4, 3919/1, 3916/2, 3975/1 położonych w Nisku

 

      Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2014 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1157
21 listopada 2014 10:27 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)