Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji na rozbudowe zbiornika w Nisku

Nisko, 14 listopada 2014r.

PPB.6733.1.44.2014

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U. 2013.267, z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Gminy i Miasto Niskodnia 14.11.2014r.została wydana decyzja Nr 30/2014 znak sprawy PPB.6733.1.44.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

rozbudowa zbiornika retencyjnego w celu m. in. utworzenia kąpieliska wraz ze związaną z kąpieliskiem infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi w szczególności takimi jak: parkingi, drogi wewnętrzne, ścieżki pieszo -rowerowe, boiska do piłki plażowej, korty tenisowe, wypożyczalnię sprzętu sportowego, obiektów małej architektury, obiekty małej gastronomii, zaplecze sanitarne i oświetlenie na terenie działek o nr ew. 5140/253, 5140/255, 5140/256 w Nisku

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.11.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2014 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1081
14 listopada 2014 10:23 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)