Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji dla sieci sN15 w Nisku ul. Nowa Boczna

Nisko, 6 listopada 2014r.

 PPB.6733.1.38.2014

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2013.267, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późń.zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin odział Rzeszów ul. 8-go Marca 8 działającej poprzez pełnomocnika mgr inż. Piotra Leja dnia 06.11.2014r.została wydana decyzja Nr 32/2014 znak sprawy PPB.6733.1.38.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 

budowa linii napowietrznej-kablowej SN 15 kV Nisko-Barce przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew. 4772/1, 4714/134, 4714/208, 4714/54, 7315/1, 4717/9, 4717/5, 4717/8, 4716/7, 4716/18, 4716/34, 4675/1, 4674/12, 4674/8, 4671, 4658/6, 4658/4 w Nisku”.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 7.11.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2014 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1092
07 listopada 2014 10:39 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)