Komunikaty

ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia p.n. powiększeniu zbiornika retencyjnego w Nisku (Podwolinie) w celu m.in.utworzenia kąpieliska wraz ze związaną z kąpieliskiem infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi

Nisko, dnia 29 października 2014r.

PPB.6733.1.44.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

        Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz.U.2013.267, z późn. zm. ) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2013.267, z późn. zm. ), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 23.10.2014r. Gminy i Miasto Nisko reprezentowanej przez P. Stanisławę Szymonik w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu zbiornika retencyjnego w celu m.in. utworzenia kąpieliska wraz ze związaną z kąpieliskiem infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi w szczególności takimi jak: parkingi, drogi wewnętrzne, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska do piłki plażowej, korty tenisowe, wypożyczalnię sprzętu sportowego, obiektów małej architektury, obiekty małej gastronomii, zaplecze sanitarne i oświetlenie na terenie działek o nr ew. 5140/253, 5140/255, 5140/256 w Nisku niniejszym informuję, że:

-planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (postanowienie znak PSNZ.460.18.2014 z dnia 28.10.2014) oraz przez Starostę Niżańskiego postanowieniem znak G.6124.1.284.2014 z dnia 28.10.2014r.,

-został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

         Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7 30-15 30 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2014 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1026
29 października 2014 14:14 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)