Komunikaty

Zawiadomienie o materiale dowodowym dla sieci gazowej w Nisku ul.Chopina

Nisko, 5 listopada 2014r.

 PPB.6733.1.42.2014

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2013.267, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r.poz. 647, z późn.zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu, w imieniu której działa pełnomocnik Zabawski Tomasz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym polegającym na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do punktu gazowego na działce nr ew. 3482/1 dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Chopina w Nisku, przewidzianej do realizacji po terenie działek o nr ew.: 3494/6, 3493/2, 3491/2, 3489/9, 3485/2, 3486/2, 3484/13, 3482/2, 3482/1 położonych w Nisku niniejszym informuję, że planowane przedsięwzięcie zostało zaopiniowane przez Zarządcę drogi gminnej – pismo z dnia 16.10.2014r. znak RG.7100.1.100.2014.D.D.

Ponadto informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

 Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 5.11.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2014 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 946
05 listopada 2014 12:54 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)