Komunikaty

Ogłoszenie o zmianie wniosku dla budowy sieci gazowej Nisko-Rzeszowska Boczna II

 Nisko, 27 października 2014r.

 

PPB.6733.1.40.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 267, z pózn. zm.) oraz w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2013.267, z późn.zm.)niniejszym z a w i a d a m i a m, w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu, w imieniu której działa pełnomocnik Zabawski Tomasz postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pod realizację inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do punktu gazowego na działce nr ew. 3930/2 dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Rzeszowskiej- Bocznej II w Nisku, przewidzianej do realizacja po terenie działek o nr ew.: 3975/2, 3974/6, 3971/12, 3970/1, 3967/1, 3966/1, 3964/3, 3963/5, 3959/5, 3958/9, 3957/1, 3948/21, 3947/1, 3946, 3940, 3938/1, 3937/2, 3937/1, 3930/1, 3930/2, 3929/2, 3929/1, 3919/2, 3916/1, 3916/4, 3919/1, 3916/2 i 3975/1 położonych w Nisku.”- niniejszym informuję, że;

1. wnioskiem z datą wpływu dnia 24.10.2014r. wnioskodawca wystąpił o – zmianę w/w wniosku z dnia 19.09.2014r. w zakresie zmiany przebiegu trasy projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia tj. wyłączenie z postępowania działki o nr ew. 3938/1 położonej w Nisku;

2. wnioskowana przez inwestora orientacyjna lokalizacja przedsięwzięcia została określona na załączonej do wniosku kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000;

3. został opracowany projekt decyzji nr II o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

4. został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.10.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 października 2014 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1038
27 października 2014 11:13 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)