Komunikaty

wszczęcie postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu zbiornika małej retencji w Nisku -Podwolinie m.in. o kąpielisko i obiekty towarzyszące

 

Nisko, 23 października 2014r.

PPB.6733.1.44 .2014

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

        Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 23.10.2014r. Gminy i Miasta Nisko w imieniu, której występuje P. Stanisława Szymonik zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie zbiornika w ramach zadania pn. „Powiększenie zbiornika małej retencji w Nisku- Podwolina” planowanego do realizacji w miejscowości Nisko na działkach o nr ew.: 5140/255, 5140/256 i 5140/253 rejon ul. Dąbrowskiego.

         Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

up. Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

mgr Teresa Sułkowska

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2014 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1040
23 października 2014 11:13 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)