Komunikaty

Zawiadomienie o materiale dowodowym dla sieci gazowej w Racławicach ul. Akacjowa

 

Nisko, 15 pażdziernia 2014r.

 

PPB.6733.1.43.2014

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu, w imieniu której działa pełnomocnik Zabawski Tomasz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym polegającym na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do punktu gazowego na działce nr ew. 1204/9 dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Akacjowej w Racławicach, przewidzianej do realizacji po terenie działek o nr ew.: 1114, 1204/7, 1204/8, 1204/9 położonych w miejscowości Racławice Gmina Nisko niniejszym informuję, że:

-został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

-został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.10.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2014 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 986
15 października 2014 13:48 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)