Komunikaty

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania dla budowy sieci kanalziacji sanitarnej -etap VII w Nowosielcu

Nisko, 11 września 2014r.

 PPB.6733.1.35.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) z a w i a d a m i a m, że wniosek Gminy i Miasta Nisko z dnia 11.09.2014r. postępowanie w administracyjne sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej – ETAP VII (zlewnia Nr 13 i 14) planowanej do realizacji w miejscowości Nowosielec na działkach o nr ew.: 1146, 1202/1, 1203, 1204/1, 1205, 1206/1, 1207, 1208, 1209/1, 1210, 1211/1, 1212, 1213/1, 1215/1, 1216/1, 1216/2, 1215/1, 1218, 1220, 1222/1, 1223/5, 1225, 1227, 1229, 1231, 1233, 1234/4, 1234/8, 1234/9, 1234/10, 1234/11, 1236/3, 1236/6, 1236/7, 1236/8, 1237/4, 1237/7, 1237/8, 1237/9, 1237/10, 1237/11, 1238/1; 360, 362, 363, 364/1, 364/2, 366, 368/1, 368/2, 369, 370/1, 370/4, 370/5, 371/1, 371/2, 371/3, 372/3, 372/4, 372/5, 372/6, 373, 374 oraz miejscowości Kończyce na działce nr ew. 752 wraz z dwiena przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym - zostało zawieszone do czasu ostatecznego ustalenia lokalizacji przepompowni ścieków nr Z14.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne zażalenia dotyczące wydanego postanowienia.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.09.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2014 13:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1045
12 września 2014 13:03 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)