Komunikaty

ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia p.n. zmiana konstrukcji dachu na budynku administracyjnym SPZZOZ w Nisku szpitala)

Nisko, 11 września 2014r.

PPB.6733.1.31.2014

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

     Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013. 267, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nisku, z/s ul. Kościuszki 1 37-400 Nisko, w imieniu którego występuje Dyrektor Stanisław Krasnyzostała wydana decyzja Nr 29/2014 znak PPB.6733.1.31.2014 z dnia 11.09.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na zmianiekonstrukcji dachu ( ze stropodachu na dach wielospadowy) na budynku administracyjnym na terenie nieruchomości złożonej z działek o nr ew. 1743/1, 1747 położonych w Nisku

      Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 )oraz wnieść odwołanie od decyzji.

 

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2014 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1046
11 września 2014 09:50 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)