Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę linii SN15 W Nisku rejon ul. Nowej

 Nisko, dnia 11 września 2014r.

PPB.6733.1.38.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013.267 j.t.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 05.09.2014r. (data wpływu 11.09.2014r.) Dystrybucja S.A 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a, w imieniu której działa pełnomocnik P. Leja Piotr zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia p.n. „budowa linii napowietrzno-kablowej linii SN 15 kV Nisko-Barce” przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew.: 4772/1, 4714/134, 4714/208, 4714/54, 7315/1, 4717/5, 4717/9, 4717/8, 4716/7, 4716/18, 4716/34, 4675/1 położonych w msc. Nisko w rejonie jak i w pasach drogowych ulic: Rzemieślniczej, Nowej, Nowej-Bocznej.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.09.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2014 13:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1031
12 września 2014 13:04 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)