Komunikaty

Protokół z dyskusji publicznej dla mpzp pn.Centrum -etapI

Protokół

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

(III wyłożenie mpzp)

 Protokół sporządzono w dniu 5.września 2014r., w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku przez Monikę Biało-Gajda Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647, z późn. zm.) w dniu 17 maja 2013r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „CENTRUM” w Nisku-etap I

 I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Na zorganizowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nisko dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ”Centrum” w Nisku-etapI poza przedstawicielami organizatora dyskusji i głównym projektantem planu, zgłosił się Przewodniczący Rady Osiedla Nr 1 p. Łuka Zdzisław

 

 II. Głos w dyskusji zabrali:

Omówiono zmiany rozwiązań przyjęte w projekcie planu, będące wynikiem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.11.2013 roku oraz ponownych uzgodnień z organami wynikajacymi z ustawy pzp

 

III. Ustalenia z dyskusji:

W wyniku dyskusji nie zapadły ustalenia mające wpływ na treść ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i

nie wniesiono żadnych zastrzeżeń.

 

 

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

 

1) dla burmistrza miasta i gminy-1 egzemplarz.;

2) do dokumentacji planistycznej-1 egzemplarz;

3) do publicznego wglądu- 2 egzemplarze.

 Protokół zawiera ponumerowanych stron: 1

 Nisko, dnia 5.09.2014r.

 Protokół sporządziła: Monika Biało-Gajda

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 5.09.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2014 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1146
10 września 2014 13:09 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)