Komunikaty

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami w Nisku przy ul. Bema, Zurawiej i Kościuszki

 

Nisko, dnia 5 września 2012r.

 

PPB.6733.1.17.2012

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 7 do 11 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 30.07.2012r. Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu w imieniu, której działa pełnomocnik P. Józef Mazur, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym- gminnym dla zamierzenia p.n.„ przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami” ( projektowana przebudowa istniejącej sieci gazowej polegać będzie na budowie nowej sieci z przyłączami w celu poprawy bezpieczeństwa eksploatacji oraz likwidacji istniejących kolizji) na działkach o nr ew. 880, 2251, 2250, 2249, 2248/1, 2247, 2246/1, 2246/3, 2246/4, 2245/1, 2245/2, 2244, 2243, 2242, 2241/4, 2241/3, 2240/2, 2240/1, 2237, 2236, 2235, 2234, 2233, 2232, 2231, 2230/1, 2229/1, 2228, 2227, 2226, 2225, 2223, 2222, 2221, 2220, 2219, 2218, 2217, 2216, 2215, 2214, 2213, 2212, 2209/1, 2208, 2206/1, 2205, 2204/1, 2203, 2201, 2200/1, 2199, 2198/1, 2197/1, 2194/2, 1976/1, 1975/2, 1974/2, 1973, 1970/3, 1969/2, 1968/1, 1967/4, 1966/2, 1965/2, 1964/8, 1963, 1943/8, 1941, 1940, 1939, 1938, 1937/1, 1937/2, 1936, 1935, 1934, 1931, 1930, 1929, 1925/2, 1925/4, 1925/3, 1948, 1961, 1959/9, 1959/7, 1956, 1955/1, 1953/2, 1944, 1946, 1947/5, 1920, 1919/2, 1983, 1989, 1988, 1985, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 położonych w Nisku na i w rejonie ulic: Bema, Żurawiej i Kościuszki.- niniejszym informuję, że:

-planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowieniem z dnia 27.08.2012r. znak UOZ.T.1.5151.52.2012.

-został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji w przedmiotowej sprawie,

z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych

w poniższym pouczeniu.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2012 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1305
05 września 2012 13:38 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.