Komunikaty

zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla rozbudowy sieci energetycznej

 

Nisko, dnia 6 sierpnia 2012r.

 

PPB.6733.1.14.2012

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie doz art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98 poz. 1071, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek PGE Dystrybucji S.A. z/s w Lublinie, Oddział Rzeszów, RDE Stalowa Wola w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia p. n. „Rozbudowa sieci NN w miejscowości Nisko” przewidzianej do realizacji na działkach położonych o nr ew. : 1220, 1221, 1222/4, 1224/3 i 3127 położonych w Nisku- niniejszym informuję, że planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez Marszałka Województwa Podkarpackiego postanowieniem z dnia 23.07.2012r. znak PP-III.760.2.25.2012. KM.

Informuje się, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 6.08.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 sierpnia 2012 12:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1743
07 sierpnia 2012 12:29 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.