Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Gmina Nisko

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

 

Nisko dnia: 2012-07-04

Pismo: ZP.341/9/9/2012

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

o unieważnieniu postępowania

 

 

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko,

z powodu: cena przewyższa przeznaczoną kwotę.

UZASADNIENIE

 

W toku postępowania zostały złożone dwie oferty

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

1

Paweł Lach

Szyperki 39A

37-405 Jarocin

641 520.00 zł

2

Miejski Zakład Komunalny Nisko Spółka z o.o. w Nisku

ul. Szklarniowa 1

37-400 Nisko

750 000.00 zł

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

1

Paweł Lach

Szyperki 39A

37-405 Jarocin

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

Paweł Lach

Szyperki 39A 

37-405 Jarocin

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie spełniono warunku dokumentu: Wykaz dostaw lub usług

Uzasadnienie :

Zamawiający w siwz postawił warunek , iż:

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zamówienia oraz

wykaże się, iż wykonał lub wykonuje przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat a jeżeli okres działano ości jest krótszy w tym okresie  usługę utrzymanie czystości w mieście wraz z zimowym utrzymaniem dróg (dopuszczalne jest wykazanie się doświadczeniem z wykonywania kompleksowej usługi utrzymanie czystości w mieście wraz z zimowym utrzymaniem dróg lub odrębnie z wykonywania dwóch usług tj.: usługi utrzymanie czystości w mieście i zimowego utrzymania dróg, przy czym obie usługi muszą być wykazane) Wartość łączna wykonanych lub wykonywanych usług nie może być mniejsza niż 100 000 zł brutto.”

Na potwierdzenie powyższego warunku Zamawiający zażądał:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Oferent do swojej oferty nie dołączył dokumentu wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

Zamawiający wezwał Oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów.

W wyniku uzupełnienia Oferent złożył  wadliwe dokumenty,  tj.: złożone przez Oferenta w wyniku uzupełnienia dokumenty nie potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w posterowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert tj. na dzień 22.06.2012 r. Złożone dokumenty opatrzone SA data 26 i 28 .06.2012 r.

 

 

Cena oferty spełniającej warunki udziału w postępowaniu tj Miejskiego Zakładu Komunalnego Nisko Spółka z o.o. w Nisku przekracza kwotę jaka Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia tj.731 250,00 zł

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zamówienia Publiczne
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2012 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1301
04 lipca 2012 12:12 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu.