Komunikaty

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu V zmiany studium

                          PPB.6720.20.2020                                                                                 O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko

 Na podstawie art. 11 pkt 7, pkt 8  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z poźn.zm), w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Nisku  Nr XVII/127/2019 z dnia 29.10.2019r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko (dalej V zmiana studium) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2.10.2020 do 26.10.2020r.w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (adres: 37-400 Nisko, Pl.Wolności 14- w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa: pokój nr 23) w godzinach od 9oo do 14oo.

V zmiana studium dotyczy wyznaczenia poszerzenia cmentarzy w Nisku i Zarzeczu wraz z otoczeniem.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.283z poź.zm) w/w projekt V zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.10.2020r. (piątek) w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (adres j.w., sala nr 21 na piętrze) o godzinie 9oo.

            Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu V zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko (adres: 37-400 Nisko, Pl. Wolności 14) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (numer ewidencyjny działki), której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2020r.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres j.w. albo ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub na fax: 15 8415 630. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Zgodnie z art.11 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym burmistrz przedstawi radzie gminy do uchwalenia projekt V zmiany studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w art. 11 pkt 8 tej ustawy.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż Waldemar Ślusarczyk

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.09.2020
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2020 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 76
01 października 2020 12:53 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2020 12:51 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie załącznika [v_zmiana_studium_nisko_uwarunkowania_rys_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2020 12:51 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie załącznika [v_zmiana_studium_nisko_tekst_etap_wylozenia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)