Komunikaty

zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii SN 15kV przy ul.Zasanie w Nisku gm. Nisko

Nisko, 9 sierpnia 2019r.

PPB.6733.1.29.2019.ED

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

   Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 1945 z późn. zm.), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 7.08.2019r. (data wpływu wniosku 8.08.2019r.) PGE Dystrybucja S. A. Oddz. Rzeszów Rejon Energetyczny Stalowa Wola ul. KEN 18, w imieniu której występuje pełnomocnik Michał Budzyński 23-400 Biłgoraj Okrągłe 1a, w dniu 8.08.2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na: „przebudowa odcinka linii napowietrznej SN15kV Nisko-Piskorowy Staw, odgałęzienie Pysznica 7 na linię kablową” (zamierzenie polegać będzie na budowie: linii kablowej SN 15kV o długości ok. 0,24km zastępującej linię napowietrzną, demontaż istniejacych słupów i przewodów linii napopwietrznej SN15 kV, budowa słupów SN15kV) na terenie działki nr ew. 657/1 położonej w Nisku przy ul. Zasanie gmina Nisko.

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia)zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

 mgr inż Waldemar Ślusarczyk

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 sierpnia 2019 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 75
09 sierpnia 2019 15:17 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)