Komunikaty

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul.Szopena w Nisku gm. Nisko

 

Nisko, 9 sierpnia 2019r.

PPB.6733.1.22.2019.ED

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

   Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.2018.2096, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2018.1945, późn. zm.),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 9.07.2019r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 3482/1, 3482/2, 3479/10, 3476/4, 3475/2, 3472/7, 3472/6, 3472/2, 3471/11, 3471/12, 3471/6, 3471/5, 3471/13, 3471/14 i 3468/2 położonych w miejscowości Nisko gm. Nisko przy ul. Szopena- niniejszym informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Z- ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Zbigniew Kotuła

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 sierpnia 2019 09:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 68
09 sierpnia 2019 09:55 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)