Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty zobacz archiwum »

zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Zarzeczu przy ul.Lubelskiej gm. Nisko oraz powiększeniu terenu inwestycji i usytuowania gazociągu

Nisko, 10 stycznia 2019r.

PPB.6733.1.41.2018.ED

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

   Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2018 poz. 1945) niniejszym z a w i a d a m i a m, że:

- na wniosek (z datą wpływu 4.01.2019r.) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle- Burmistrz Gminy i Miasta Nisko postanowieniem znak PPB.6733.1.41.2018 z dnia 8 stycznia 2019r. podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pod budowę sieci gazowej średniego ciśnieniana działkach nr ew. 1569/1, 1568/2, 1568/1, 4023/2, 4023/1 położonych przy ul. Lubelskiej w miejscowości Zarzecze gm. Nisko

-wnioskiem z datą wpływu 4.01.2019r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle wystąpiła o zmianę wniosku z dnia 10.10.2018r. w sprawie lokalizacji przedsięwzięcia opisanego w tiret pierwsze w zakresie dotyczącym obszaru objętego wnioskiem inwestora o ustalenie lokalizacji inwestycji oraz usytuowania sieci gazowej (zmiana dotyczy powiększenia obszaru objętego wnioskiem oraz usytuowania gazociągu na działce nr ew. 1569/1 w Zarzeczu).

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia)zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr inż. Waldemar Śłusarczyk

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2019 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 131
10 stycznia 2019 11:33 Monika Biało-Gajda - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl