Komunikaty

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej w Nowosielcu

Nisko, 28.12.2018 r.

 

PPB.6733.1.49.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 201
8 r. poz. 1945),w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek zdnia 03.12.2018 r. Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku, w imieniu którego działa pełnomocnik PanMarcin Kuźma, w sprawie ustalenialokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnymdla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej tłocznej przewidzianej do realizacjina tereniedziałeko nr ew. 452/2, 448/2, 444/3, 442/3, 440/3, 436/4, 434/4, 431/3, 434/2, 436/2, 440/1, 442/1, 444/1 i 1269/4położonych w Nowosielcugm. Nisko,
z a w i a d a m i a m że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji
w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego
i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon. – pt. w godz.
730-1530) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.12.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2019 10:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 324
02 stycznia 2019 10:09 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)