Komunikaty

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 55821 na działce nr ew. 211 w Nowej Wsi gm.Nisko

Nisko, dnia 22 stycznia 2018r.

PPB.6733.1.22.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

   Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.2017.1267), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r. Poz. 1073, z późn. zm.),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 14.12.2017r. T-Mobile Polska S.A. 02-674 Warszawa
ul. Marynarska 12
, w imieniu której występuje pełnomocnik P. Kubica Sebastian,w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia p.n. „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 55821” (budowa wieży wolnostojącej z zespołem anten nadawczo-odbiorczych zainstalowanych na wieży oraz zespołem szaf telekomunikacyjnych z aparaturą sterującą i zasilającą umieszczoną u podstawy wieży wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego i wewnętrznej linii zalicznikowej) na terenie częścidziałki nr ew. 211 w Nowej Wsi gm. Nisko- niniejszym informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2018 09:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 827
22 stycznia 2018 09:47 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)