Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci KS w Nisku w rejonie ul.Głowackiego i Tysiąclecia

Nisko, 25 stycznia 2018r.

 

PPB.6733.1.3.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z póżn.zm) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 19.01.2018r.Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Nisku ul. Szklarniowa 1, w imieniu której występuje prezes Zarządu mgr inż. Zbigniew Kuziora zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnejprzewidzianej do realizacji po terenie działek o nr ew.: 3447/2, 3448/1, 3448/2, 3449, 3450, 3451/3, 3453, 3784/1, 3784/10, 3784/11 położonych w Nisku.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.01.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2018 09:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 833
25 stycznia 2018 09:59 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)