Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej w Nisku ul.Czerniawy

Nisko, 15.12.2017r.

 

PPB.6733.1.20.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1253), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2017 poz.1073) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 7.12.2017r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp.z o.o. Zakład Gazowniczy wJaśle w imieniu, której działa pełnomocnik P. Monika Polek zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew.: 4255/8, 4251, 4225/14, 4225/13, 4225/19, 4225/23, 4225/20, 4225/21 położonych w Nisku ul.Czerniawy.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.12.2017
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2017 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 839
15 grudnia 2017 13:17 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)