Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Racławicach rejon ul.Polnej

Nisko, 11.12.2017r.

 

PPB.6733.1.19.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1253), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2017 poz.1073) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 7.12.2017r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp.z o.o. Zakład Gazowniczy w Jaśle w imieniu, której działa pełnomocnik P. Monika Polek zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew.: 956, 974/2, 974/3 położonych w Racławicach ul. Polnej.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.12.2017
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2017 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 925
11 grudnia 2017 12:49 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)