Komunikaty

Ogłoszenie o materiale dowodowym na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nisku

Nisko, 19 września 2017r.

 

PPB.6733.1.10.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z datą wpływu dnia 25.08.2017r. P. Otto Krzysztofa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji po terenie działek o nr ew.: 1934, 880, 2220/1, 2219/1, 2219/2, 2219/3, 2219/4, 2219/5 położonych w Nisku niniejszym informuję, że:

-został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione i zaopiniowane przez:

  • Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu – postanowienie 126/17 z dnia 08.09.2017r. znak T-IRN.5151.62.2017.SS

  • PKP Energetyka w Lublinie - pismo z dnia 08.09.2017r. znak sprawy RD5j-5501/143/2017'

  • Zarządcę dróg gminnych – pismo z dnia 06.09.2017r. znak RG.7100.1.63.2017.DD.

     

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.09.2017
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2017 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 896
19 września 2017 12:37 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)