Komunikaty

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przywracaniu funkcji obszarom mokradłowym na terenie Leśnictwa Pogoń”.

Nisko, dnia 18.09.2017 r.

OSK.6220.7.2017.DG

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

 

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zawiadamiam, że

w dniu 18.09.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przywracaniu funkcji obszarom mokradłowym na terenie Leśnictwa Pogoń”.

Inwestor: Nadleśnictwo Rudnik, ul. Rzeszowska 198, 37 -420 Rudnik nad Sanem.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz opiniami organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 7) w dniach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informacja o wydanej decyzji została podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, na tablicy ogłoszeń ww. Urzędu oraz w miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2017 13:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 767
18 września 2017 13:27 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)