Komunikaty

Ogłoszenie o zawieszeniu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Racławicach

Nisko, 30 grudnia 2016r.

 PPB.6733.1.40.2016

OBWIESZCZENIE

 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23, z późn.zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że postanowieniem znak PPB.6733.1.40.2016 z dnia 30.12.2016r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiesił z urzędu postępowanie prowadzone na wniosek z datą wpływu 30.11.2016r.Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o z/s w 01-224 Warszawie ul.M. Kasprzaka 25 Oddział w Tarnowie, Zakład w 27-600 Sandomierzu ul. K.K. Baczyńskiego 3 w imieniu której działają Panowie Wojciech Siatrak i Krzysztof Śledź w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym –gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Racławice, gm. Nisko- etap I przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew.: 888/1, 890/11, 890/13, 890/8, 890/9, 890/34, 890/7, 890/16, 890/17, 890/36, 895/2, 891/1, 891/5, 892/1, 893, 896, 897/1, 899/2, 900/1, 901, 903/1, 904/1, 905, 906/1, 907, 908, 909, 910/1, 911/1, 912, 913, 914/1, 915/1, 916/2, 916/1, 917, 918, 920/1, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928/1, 928/3, 929, 930/1, 931/1, 931/2, 933, 934, 935/1, 936, 937, 938/1, 939, 940/1, 948, 949, 950, 951, 955, 953/2, 953/1, 1067, 946/3, 946/5, 946/6, 945, 944, 943, 942, 940/3, 1010, 1068, 1072/2, 1072/3, 1073/1, 1075, 1082, 1083, 1084, 1085, 1087, 1086/1, 1086/2, 1089/1, 1092/2, 1094, 1097/1, 1098, 1106/2, 1101/1, 1109, 1110/1, 1112, 1115, 1114, 1111/3, 1111/2, 1118/1, 1119/2, 1119/1, 1121/2, 890/41, 890/42, 890/43, 890/44, 890/45, 890/46, 956, 965, 967, 968/3, 968/4, 968/2, 969, 970, 971, 972, 973, 974/1, 974/2, 975/1, 886/1 położonych w Racławicach- do dnia 30.08.2017 r.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne zażalenia dotyczące wydanego postanowienia.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.12.2016r
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2016 10:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 949
30 grudnia 2016 10:22 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)