Komunikaty

ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotyczącego rozbudowy, przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej w Nisku- ul. Modrzewiowa

Nisko, 23.12.2016r.

 

PPB.6733.1.43.2016.MS

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

       Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 16.12.2016 r. (data wpływu 22.12.2016r.) Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. 37-450 Stalowa Wola ul. Handlowa 11, w imieniu którego występuje Prezes Zarządu- P. Paleń Zbigniew oraz Z-ca Prezesa Zarządu, Główny Księgowy- P. Sagatowski Radosław, zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie, przebudowie i budowie sieci ciepłowniczej w Nisku przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 1525/5, 1525/61526/5, 1526/7, 1526/8, 1568/121568/5, 1568/7, 1621/7, 1621/81642, 1684, 1685/5 położonych w Nisku- ul. Modrzewiowa.


       Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.12.2016r.
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2016 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 930
23 grudnia 2016 11:13 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2016 11:10 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2016 11:10 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)