Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. budowy sieci gazowej Racławice ul. Nowowiejska

Nisko, 21.12 2016r.

 

PPB.6733.1.41.2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 poz.23), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 77 z poź. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu 20.12.2016r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp.z o.o. w Tarnowie w imieniu, której działa pełnomocnik P. Krzysztof Jasiński zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew.: 1116, 1214/1, 1214/3, 1217/2 położonych w Racławicach ul.Nowowiejska.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2016
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2016 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 989
21 grudnia 2016 12:59 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)