Komunikaty

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp "CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE" W Racławicach

PPB.6721.1.27.2015                                                                                    21.12.2016r

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nisku

p.n. „Centrum sportowo-rekreacyjne w Racławicach” gm. Nisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778, z późn. zm), oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej
w Nisku Nr VIII/61/15 z dnia 6 maja 2015r
. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n.”Centrum sportowo-rekreacyjne
w Racławicach”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Nisku (adres:37-400 Nisko, Pl. Wolności 14- w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa: pokój nr 23) w godzinach od 9
oo do 14oo (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem 6.01.2017r.)

w dniach od 30 grudnia 2016r. do 30 stycznia 2017 r.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art.46 pkt.1 oraz art.54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 353
z poź.zm) w/w projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (adres j.w., sala nr 23 na I piętrze) o godzinie 9 oo w dniu

9 stycznia 2017r. (poniedziałek)

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Zgodnie z art.17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko (adres: 37-400 Nisko, Pl. Wolności 14) z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości
(numer ewidencyjny działki), której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 14 lutego 2017r.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres j.w. albo ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub na fax: 15 8415 630.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Nieuwzględnione uwagi zgodnie z art.17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym burmistrz przedstawia radzie gminy na etapie uchwalenia planu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2016
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2016 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 944
21 grudnia 2016 11:58 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)