Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę kanalizacji sanitranej i wodociągu w Nisku ul. Wolności rejon ronda

Nisko, dnia 22 kwietnia 2016r.

 PPB.6733.1.12.2016

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016 poz. 23) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 199, z późn.zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek P. Grzegorza Ciszewskiego dnia 22.04.2016r.została wydana decyzja Nr 13/2016 znak sprawy PPB.6733.1.12.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 „rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianych do realizacji na działkach nr ew.: 2507/6, 2511/3, 3664/1, 3665/5, 3663/1, 3665/6, 3662/5, 3661/1, 5678, 3656/4, 3656/3, 3655/3 położonych w Nisko w rejonie ul. Wolności (droga krajowa) i drogi gminnej – działka o nr ew. 3655/3.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.04.2016
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2016 09:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1041
22 kwietnia 2016 09:16 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)