Komunikaty

Ogłoszenie o materiale dowodowym na budowę kanalziacji sanitranej w Nisku ul. Osiedle i Wańkowicza

Nisko, dnia 22 kwietnia 2016r.

PPB.6733.1.20 .2016

 OBWIESZCZENIE

 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 23), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z poźn.zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosekz dnia 23.03.2016r. MZK Sp. z o.o. w Nisku w imieniu, której działa Prezes Zarządu Zbigniew Kuziora zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nisko na działkach o nr ew.: 1533/11, 1533/13, 1541/10, 1541/12, 1534/5, 1542/5, 1542/10, 1542/5, 1544 przy ul. Osiedle i ul. Wańkowicza niniejszym informuję, że:

  • został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

  • planowane przedsięwzięcie zostało zaopiniowane przez Zarządcę dróg gminnych – pismo z dnia 06.04.2016r. znak RG.7100.1.41.2016.DD.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.04.2016
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2016 09:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 938
22 kwietnia 2016 09:12 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)