Komunikaty

Ogłoszenie o materiale dowodowym na budowe sieci gazowej w Nisku ul. Gutki

Nisko, dnia 11 kwietnia 2016r.

PPB.6733.1.16 .2016

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 23), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z poźn.zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosekz dnia 7.03.2016r. (z datą wpływu dnia 10.03.2016r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu, w imieniu, której działa pełnomocnik Krzysztof Jasiński zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do realizacji po terenie działek o nr ew.: 1416/16, 1415/9 i 1415/15 położonych w Nisku przy ul. Gutki niniejszym informuję, że:

  • został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

  • planowane przedsięwzięcie zostało zaopiniowane przez Zarządcę dróg gminnych – pismo z dnia 30.03.2016r. znak RG.7100.38.2016.DD.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.04.2016
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2016 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 798
11 kwietnia 2016 12:48 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)