Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej deczyji na oświetlenie ul. Rzeszowskiej Bocznej I w Nisku

Nisko, dnia 8 kwietnia 2016r.

 PPB.6733.1.11.2016

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016 poz. 23) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 199, z późn.zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Gminy Niskodnia 08.04.2016r.została wydana decyzja Nr 11/2016 znak sprawy PPB.6733.1.11.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 

rozbudowie i przebudowie sieci nN oświetlenia drogowego na słupach energetycznych i oświetleniowych wraz z zasilaniem napowietrznym i oprawami oświetleniowymi w Nisku przy ul. Rzeszowskiej-Bocznej I na działkach o nr ew.: 4475/2, 4509/1, 4510, 4511, 4516/1, 4517/6, 4518/8, 4520/9, 4521/2, 4517/2, 4518/2, 4520/3 i 4522/6”.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 8.04.2016
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2016 09:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 753
11 kwietnia 2016 09:08 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)