Komunikaty

Zawiadomienie o materiale dowodowym dla rozbudowy sieci gazowej ść w Racławicach ul.Kwiatowa

Nisko, 22 grudnia 2015r.

PPB.6733.1.29.2015

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn.zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. Poz. 199 z poźn.zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu w imieniu, której działa pełnomocnik Krzysztof Jasiński w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym przewidzianej do realizacji po terenie działki o nr ew.: 890/41 położonej w Racławicach ul.Kwiatowa– niniejszym informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.12.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2015 10:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1033
22 grudnia 2015 10:38 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)