Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji nabudowe kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żurawiej w Nisku

Nisko, 18 grudnia 2015r.

 PPB.6733.1.28.2015

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U. 2013.267, z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek zdnia 29.10.2015r. Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp.z o.o., 37-400 Nisko ul. Szklarniowa 1 w imieniu, którego działa Prezes Zarządu P. Zbigniew Kuziorazostała wydana decyzja Nr 33/2015 znak sprawy PPB.6733.1.28.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew.: 1913, 1912/3, 1912/2, 1912/1, 1911, 1948 i 1109 położonych w Nisku przy ul. Żurawiej „

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2015 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1049
18 grudnia 2015 14:46 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)