Komunikaty

Ogłoszenie o materiale dowodowym na budowę odcinka kanalizacji w Nisku ul. Żurawia

Nisko, 24 listopada 2015r.

 PPB.6733.1.28.2015

 OBWIESZCZENIE

 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn .zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. Poz. 199, z późn.zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 29.10.2015r. Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp.zo.o., 37-400 Nisko ul. Szklarniowa 1, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew. 1913, 1912/3, 1912/2, 1912/1, 1911, 1948 i 1109 położonych w Nisku przy ul. Żurawiej– niniejszym informuję, że:

1. planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione i zaopiniowane przez:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku – postanowienie z dnia 13.11.2015r. znak PSNZ.460.12.2015;

  • Zarządcę dróg gminnych – pismo z dnia 18.11.2015r. znak RG.7100.1.95.2015.DD;

    2. został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.11.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2015 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1042
24 listopada 2015 10:08 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)