Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitranej i wodociągowej w Nisku i Racławicach

Nisko, 23 listopada 2015r.

 PPB.6733.1.26.2015

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U. 2013.267, z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp.z o.o., 37-400 Nisko ul. Szklarniowa 1 w imieniu, którego działa Prezes Zarządu P. Zbigniew Kuziora dnia 23.11.2015r.została wydana decyzja Nr 32/2015 znak sprawy PPB.6733.1.26.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

a) w Nisku gm. Nisko na działkach nr ew.: 3285/13, 3353, 5290/4, 5293/5, 5293/6, 5293/7, 5293/8, 3958/24, 3288/12, 3694, 3695/7, 4206/6, 4209/2, 4209/3, 4209/4, 4255/6, 2986, 2988/1, 4081/9, 4081/10, 1256/7, 1256/10, 1256/14, 1256/15, 4257/5, 4257/4, 4257/3, 2574/5, 2575, 2577/4, 2578/6, 2580, 2590, 2591, 2592, 2593/2 1963/6, 1961, 1956, 1955/1, 1954, 1953/2, 1944, 1945, 1947/5, 1913, 4204/4, 4204/3, 20, 21/1, 27/8, 4252, 4253/1, 4253/2, 1256/19, 4704/1, 4704/2, 4704/3, 5140/166, 3956/12, 3958/23, 3288/19, 3783/1, 4226, 4251, 4255/8, 2981/11, 3263/20, 1943/6, 1946, 1947/4, 1948, 880, 4200, 41 (część), 3263/39 (ul. Lipowa, Podleśna, Torowa, Czerniawy, Czarnieckiego, Sadowa, Leśna, Żurawia, Kilińskiego, Borowa, Górka);

b) w Racławicach gm. Nisko na działkach o nr ew.: 959/21, 959/20, 959/22, 959/15, 959/17, 959/14, 959/13, 959/12, 959/11, 959/10, 959/9, 1323, 1324, 1327, 1328, 1329, 1330, 1338, 1337, 1339, 1342/4, 1344/4, 1344/5, 1344/6, 1344/7, 1344/8, 1344/10, 1344/11, 959/24, 1320, 1344/2 położonych (ul. Jesionowa) wraz z przepompownią i jej zasilaniem energetycznym

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2015 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1322
24 listopada 2015 10:05 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)