Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitrnej w Nisku os. Malce

Nisko, dn. 1 pażdziernika 2015r.

 

PPB.6733.1.22.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U. 2013.267, z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 199, poźn.zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Gminy i Miasto Nisko dnia 01.10.2015r.została wydana decyzja Nr 30/2015 znak sprawy PPB.6733.1.22.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku na działkach o nr ew.:2514, 2515/2, 2515/1, 2516, 2517/1, 2517/2, 2518/1, 2518/3, 2518/4, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525/3, 2525/1, 2526, 2527/1, 2527/3, 2528, 2529, 2530/1, 3127, 1252/1, 1252/3, 1252/2, 1243, 1364/4, 1365, 1253/6, 1427/5wraz z przepompownią i jej zasilaniem energetycznym”.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 1.10.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2015 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 689
01 października 2015 11:51 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)