Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowe sieci NN i SN w Nisku os. Warchoły

Nisko, dn. 1 pażdziernika 2015r.

 

PPB.6733.1.20.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U. 2013.267, z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 199, poźn.zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Dystrybucja S.A., Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola, 37-450 Stalowa Wola, ul. KEN 18, w imieniu której występuje pełnomocnik P. Andrzej Wierzban o dnia 01.10.2015r.została wydana decyzja Nr 29/2015 znak sprawy PPB.6733.1.20.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 

budowie odcinków kablowej sieci energetycznej średniego (SN 15kV) i niskiego (NN) napięcia oraz stacji trafo na osiedlu Warchoły w rejonie ul. Rzeszowskiej i Wilczej w Niskuna terenie działek o nr ew.: 4401/1, 4402, 4408/1, 4418/1, 4372, 4418/2, 4366, 4410/8, 4410/7, 4410/2, 4407/2, 4401/5, 4401/7, 4365/7, 4326, 4282/5, 7491/1, 4329, 4330/2, 4333, 4340położonych w miejscowości Nisko”.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 1.10.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2015 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 580
01 października 2015 11:50 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)