Komunikaty

obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla sieci gazowej w Zarzeczu przy ul. Mickiewicza

Nisko, 9 września 2015r.

PPB.6733.1.18.2015

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

      Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013. 267, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu 27-600 Sandomierz ul. K.K. Baczyńskiego 3, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Tomasz Zabawski została wydana decyzja Nr 25/2015 znak PPB.6733.1.18.2015 z dnia 9.09.2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia (wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na działce nr ew. 1956/4 w Zarzeczu dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego w rejonie ul. Mickiewicza) przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew. 1956/6, 1956/4, 1956/5 położonych w Zarzeczu.

         Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7 30- 1530 )oraz wnieść odwołanie od decyzji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2015 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 778
09 września 2015 10:05 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)